Bogacz Katarzyna

Urodziła się 4 stycznia 1974 r. w Nysie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1997), magister fizjoterapii. W 2004 r. w macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wpływu wczesnej rehabilitacji poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych po zawale serca i po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. W 2007 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem prof. Jana Szczegielniaka, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapia.

W 1997 r. podjęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach, pełniąc funkcję asystenta Działu Usprawniania Leczniczego. Od 2016 r. zatrudniona jest w Szpitalu Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji.

W 2004 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta Katedry Fizjoterapii Klinicznej w Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Ukończyła liczne kursy, m.in. „Terapia manualna wg koncepcji Plaatsmana”, „Kinesiotaping”, „Współczesne metody diagnozowania dla fizjoterapeutów”, „Rehabilitative ultrasound imagin (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty”, „Możliwości zastosowania terapii manualnej Kaltenborna-Evjentha w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń układu ruchu”, „Funkcjonalna terapia manualna”, „Możliwości zastosowania wybranych elementów diagnostyki i fizjoterapii sportowej z zastosowaniem terapii manualnej, osteopatii oraz metod nowoczesnej fizjoterapii”.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu oryginalnych prac z dziedziny fizjoterapii. Ich tematyka dotyczy m.in. wpływu rehabilitacji na podstawowe parametry fizjologiczne u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, współautorką rozdziałów monografii oraz książek dydaktycznych w zakresie fizjoterapii.

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dotyczących fizjoterapii. Była członkiem wielu komitetów naukowych i organizacyjnych, moderatorem sesji podczas licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Wyniki badań prezentowała m.in. w Holandii, Niemczech, Litwie, Czechach. Kilka jej prac otrzymało wyróżnienie, m.in. praca Wpływ fizjoterapii na ekspresję interleukiny 8 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (I Międzynarodowy Kongresy „Rehabilitacja Polska”, Warszawa 2009); Możliwości zastosowania biofeedbacku w chorobach układu oddechowego (Międzynarodowy Dzień Inwalidy, Zgorzelec 2014); Ocena zastosowania biofeedbacku oddechowego w fizjoterapii chorych na POCHP (Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 2014).

Była kierownikiem naukowym kilku kursów w zakresie fizjoterapii, członkiem komisji kwalifikacyjnej do specjalizacji z zakresu fizjoterapii (2011), kierownikiem specjalizacji w zakresie fizjoterapii (2008-2012, 2011-2015, 2016-2020). Jest recenzentem kwartalnika „Fizjoterapia Polska”.

Zaangażowana w pracę społeczną Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członkiem organu nadzoru Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, była delegatem na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (2016).

Za pracę zawodową i społeczną wyróżniona m.in. Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład w rozwój polskiej fizjoterapii (2015) oraz Statuetką z okazji 50-lecia polskiej fizjoterapii (2013), otrzymała Nagrodą za pracę w kwartalniku Fizjoterapia Polska (2016), Nagrodę Rektora za pracę naukową (2010).

Mariusz Migała

Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:]  Migała M.,  Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.89; Sylwetki pracowników Katedry Fizjoterapii Klinicznej, [w:] Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015) pod red. S. Szczepańskiego i wsp., Opole 2015, s.195-196; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Katarzyny Bogacz.