Bogacz Katarzyna

Urodziła się 4 stycznia 1974 r. w Nysie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1997), magister fizjoterapii. W 2004 r. w macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wpływu wczesnej rehabilitacji poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych po zawale serca i po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. W 2007 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem prof. Jana Szczegielniaka, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapia.

W 1997 r. podjęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach, pełniąc funkcję asystenta Działu Usprawniania Leczniczego. W latach 2016-2020 zatrudniona była w Szpitalu Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku, gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji. Od 2020 r. ponownie pracuje w głuchołaskiej placówce, w której pełni funkcję z-cy kierownika Działu Usprawniania Leczniczego. Od 2021 r. jest członkiem Rady Naukowej Centrum Rehabilitacji po chorobie COVID-19 w Głuchołazach.

W 2004 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta Katedry Fizjoterapii Klinicznej w Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Ukończyła liczne kursy, m.in. „Terapia manualna wg koncepcji Plaatsmana”, „Kinesiotaping”, „Współczesne metody diagnozowania dla fizjoterapeutów”, „Rehabilitative ultrasound imagin (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty”, „Możliwości zastosowania terapii manualnej Kaltenborna-Evjentha w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń układu ruchu”, „Funkcjonalna terapia manualna”, „Możliwości zastosowania wybranych elementów diagnostyki i fizjoterapii sportowej z zastosowaniem terapii manualnej, osteopatii oraz metod nowoczesnej fizjoterapii”, „Podstawy PNF”, „Dzieci ryzyka”, „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz pierwsza pomoc w sytuacjach nagłych”, „Metoda Mc Kenziego”, „Metoda FED – leczenie skolioz idiopatycznych”, „Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów”, „Osteopatia strukturalna – techniki manipulacyjne HVLA”.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu oryginalnych prac z dziedziny fizjoterapii. Ich tematyka koncentruje się na ocenie wpływu rehabilitacji na podstawowe parametry fizjologiczne u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Wśród nich są m.in. publikacje pt. Kwalifikacja do rehabilitacji chorych na POCHP, „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja” 2010, nr 12, s.8-11 (współautorzy: J. Szczegielniak, J.  Łuniewski); Program rehabilitacji chorych na POCHP, „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja. 2010”, nr 12, s.12-31 (J. Szczegielniak, J. Łuniewski); Testy funkcjonalne oceniające tolerancję wysiłku chorych w praktyce fizjoterapeuty, „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja” 2011, nr 4, s.54-59 (J. Łuniewski, W. Pawełczyk, J. Szczegielniak); Wpływ fizjoterapii na stężenie interleukiny-8 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, „Pneumonologia i Alergologia Polska” 2011, t.79, nr 3, s.184-188 (J. Szczegielniak, J. Łuniewski, E. Majorczyk, A. Tukiendorf, M. Czerwiński); 6-minute walk test on the treadmill in the process of effort tolerance assessment in patients with COPD, “Reabilitacijos Mokslai” 2012, 2, 7, s.13-17 (J. Szczegielniak, J. Ledwoń, B. Wójtowicz, M. Krajczy, J. Łuniewski); Usefulness of the Fullerton test In qualifying patients with chronic obstructive pulmonary disease for rehabilitation, “Reabilitacijos Mokslai” 2012, 1, 6, s.18-22 (J. Szczegielniak, A. Wdowiak, J. Łuniewski); Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na wynik 100 metrowego marszu u chorych po udarze mózgu, „Fizjoterapia Polska” 2012, vol.12, nr 1, s.71-75 (J. Szczegielniak, D. Banik, J. Łuniewski, Z. Śliwiński); Ocena zastosowania biofeedbacku oddechowego w fizjoterapii chorych na POCHP, „Fizjoterapia Polska” 2013, vol.13, nr 4, s.12-18 (W. Pawełczyk, J. Bajowska, B. Wójtowicz, T. Sirek, J. Szczegielniak); Spadek masy ciała u chorych kardiologicznych po treningu na cykloergometrze treningowym, „Fizjoterapia Polska” 2013, vol.13, nr 3, s.22-27 (W. Pawełczyk, I. Kulik-Parobczy, T. Sirek, J. Łuniewski, J. Szczegielniak); Ocena efektów rehabilitacji pierwotnej u pacjentów z efektem unikania, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 3, s.16-28 (M. Woszczak, K. Syrewicz, M. Józefowicz- Korczyńska, J. Szczegielniak); Ocena wpływu wczesnej rehabilitacji poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych z chorobami układu krążenia, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 2, s.132-140 (M. Woszczak, J. Szczegielniak); Wpływ sposobu kwalifikacji na efekty fizjoterapii chorych na POCHP, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 2, s.112-122 (M. Woszczak, J. Szczegielniak);  A study on nonlinear estimation of submaximal effort tolerance based on the generalized MET concept and the 6MWT in pulmonary rehabilitation, “PLoSONE” 2018, 13 (2), e0191875. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191875 (J. Szczegielniak, K. Latawiec, J. Łuniewski, R. Stanisławski, M. Krajczy, M. Rydel).

Współautorka rozdziałów w monografiach oraz książkach dydaktycznych z zakresu fizjoterapii, m.in. pt. Badania czynnościowe w chorobach wewnętrznych-pulmonologii. Badania w POCHP i kwalifikacja do fizjoterapii, [w:] Wielka Fizjoterapia, t. I pod red. Z Śliwińskiego i A. Sieronia, Wrocław 2014, s.70-77 (J. Szczegielniak, J. Łuniewski); Kinezyterapia w pulmonologii, [w:] Ibidem t. II pod red. Z Śliwińskiego  i A. Sieronia, s.117-122 (J. Szczegielniak, J. Łuniewski); Urządzenie wspomagające respirację, [w:] Wyroby medyczne. Zaopatrzenie indywidualne pod red. K. Gieremka, Sz. Janickiego, B. Przeździaka, M. Woźniewskiego, Warszawa 2016, s.283-298 (J. Szczegielniak). Współpracowała przy redakcji monografii pt. Fizjoterapia w POCHP pod red. J. Szczegielniaka, Opole 2016, w której opublikowała rozdział pt. Badania dla potrzeb fizjoterapii, s.19-32; Złożone testy wysiłkowe, s.55-63; Przykłady ćwiczeń dla chorych na POChP, s.209-223 (J. Łuniewski).

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dotyczących fizjoterapii. Była członkiem wielu komitetów naukowych i organizacyjnych, moderatorem sesji podczas licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Wyniki badań prezentowała m.in. w Holandii, Niemczech, Litwie, Czechach. Kilka jej prac otrzymało wyróżnienie, m.in. praca Wpływ fizjoterapii na ekspresję interleukiny 8 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (I Międzynarodowy Kongresy „Rehabilitacja Polska”, Warszawa 2009); Możliwości zastosowania biofeedbacku w chorobach układu oddechowego (Międzynarodowy Dzień Inwalidy, Zgorzelec 2014); Ocena zastosowania biofeedbacku oddechowego w fizjoterapii chorych na POCHP (Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 2014).

Była kierownikiem naukowym kilku kursów w zakresie fizjoterapii, członkiem komisji kwalifikacyjnej do specjalizacji z zakresu fizjoterapii (2011), kierownikiem specjalizacji w zakresie fizjoterapii (2008-2012, 2011-2015, 2016-2020). Jest recenzentem kwartalnika „Fizjoterapia Polska”.

Zaangażowana w pracę społeczną Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członkiem organu nadzoru Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, była delegatem na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (2016).

Za pracę zawodową i społeczną wyróżniona m.in. Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład w rozwój polskiej fizjoterapii (2015), Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za szczególne zasługi w realizacji celów TWK (2018), Statuetką z okazji 50-lecia polskiej fizjoterapii (2013); otrzymała Nagrodą za pracę w kwartalniku Fizjoterapia Polska (2016), Nagrodę Rektora za pracę naukową (2010).

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:]  Migała M.,  Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.89; Sylwetki pracowników Katedry Fizjoterapii Klinicznej, [w:] Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015) pod red. S. Szczepańskiego i wsp., Opole 2015, s.195-196; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Katarzyny Bogacz. Artykuły w czasopismach naukowych.