Bączkowicz Dawid

Urodził się 22 listopada 1979 r. w Opolu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, kierunek wychowanie fizyczne – specjalność fizjoterapia (2003). W 2007 r. w Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na podstawie pracy pt. Wpływ wysiłku fizycznego na proces utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2020 r. w AWF we Wrocławiu, na podstawie oceny dorobku naukowego zaprezentowanego w cyklu prac na temat oceny zmian jakości ruchu w stawach maziowych człowieka związanych z przebiegiem wybranych jednostek chorobowych, różnych warunków pracy oraz zastosowanego leczenia, otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Od 01 września 2020 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

W latach 2008-2009 stypendysta programu „Akropol”. Uczestnik programów stażowych intensyfikujących współpracę nauki i gospodarki, uczestnik kurów zawodowych, wielu konferencji, sympozjów i kongresów naukowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu profilaktyki, leczenia dysfunkcji, biomechaniki klinicznej i jej wykorzystania w ocenie dysfunkcji narządu ruchu. Najważniejsze z nich to m.in. praca pt. Effects of viscosupplementation on quality of knee joint arthrokinematic motion analyzed by vibroarthrography, “Cartilage” 2019; doi: 10.1177/1947603519847737 (Skiba G., Szmajda M., Vareka I., Falkowski K., Laudner K.);  Analysis of patellofemoral arthrokinematic motion quality in open and closed kinetic chains using vibroarthrography, BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS 2019; 20(1):48-57. doi: 10.1186/s12891-019-2429-z (Borysiuk Z., Kręcisz K.); Analysis and multiclass classification of pathological knee joints using vibroarthrographic signals, “Comput Methods Programs Biomed.” 2018, 154, s.:37-44. doi: 10.1016/j.cmpb.2017.10.027 (współautor Kręcisz K.); Assessment of relationships between joint motion quality and postural control in patients with chronic ankle joint instability, “Orthop Sports Phys Ther.” 2016, 4, s.1-26. doi: 10.2519/jospt.2017.6836 (Falkowski K., Majorczyk E.); Joint motion quality in chondromalacia progression assessed by vibroacoustic signal analysis, “PM&R” 2016, vol.8 nr 11, s.1065-1071. doi: 10.1016/j.pmrj.2016.03.012. (Majorczyk E.); Age-related impairment of quality of joint motion in vibroarthrographic signal analysis, “BioMed Res Inter” 2015, 2015, s.591-707. doi: 10.1155/2015/591707 (Majorczyk E., Kręcisz K.); The effect of kinesiotaping on neuromuscular control during process of maintaining dynamic balance – a pilot study, “Polish J Sport Med” 2015, vol.31, nr 2, s.99-106 (Mojza K., Ryjewski M., Majorczyk E.); Joint motion quality in vibroacoustic signal analysis for patients with patellofemoral joint disorders, “BMC Musculoskelet Disord” 2014, vol. 15, s.426-433. doi: 10.1186/1471-2474-15-426 (Majorczyk E.); Assessment of neuromuscular control in patients after anterior cruciate ligament reconstruction, “Ortop Traumatol Rehabil” 2013, vol. 15, nr 3, s.205-214. doi: 10.5604/15093492.1058410 (Skomudek A.); Vibroarthrography in the evaluation of musculoskeletal system – a pilot study, “Ortop Traumatol Rehabil” 2013, vol.15, s.407-416. doi: 10.5604/15093492.1084242 (Kręcisz K.).Od 2003 r. związany z macierzystą uczelnią, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2007 r. adiunkta Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. W latach 2011-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizjoterapii, w kadencji 2016-2020 pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Od 2004 r. opiekun Koła Naukowego „Biotop”.

Współautor metody, kierownik projektu „Zbadaj swoje stawy” i koordynator interdyscyplinarnego zespołu, który tworzą pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (odpowiedzialni za prowadzenie badań i interpretację kliniczną) Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (przetwarzanie i analizę zebranych danych) oraz Wydziału Mechanicznego (konstrukcja i udoskonalanie aparatury badawczej)  Politechniki Opolskiej, mającego na celu udoskonalenie innowacyjnej metody wibroakustycznej diagnostyki zmian zwyrodnieniowych stawów.

Zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną, ukierunkowaną na pomoc osobom starszym, poszkodowanym w wypadkach, osobom niepełnosprawnym. Prelegent wielu spotkań i konferencji dla seniorów organizowanych w ramach m.in. Dnia Seniora Od 2008 r. członek zarządu – wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcia Osób w Podeszłym Wieku „Babie Lato’ w Ochodzu, od 2014 r. członek zarządu – wiceprezes Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu. W latach 2012-2016 członek, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu, członek Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Opola (2009), ekspert Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Prywatnie miłośnik kolei i starych pamiątek związanych z kolejnictwem, pasjonat fotografii industrialnej, historii Górnego Śląska.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:]  Migała M.,  Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.87; Sylwetki pracowników Katedry Podstaw Fizjoterapii, [w:] Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015) pod red. S. Szczepańskiego i wsp., Opole 2015, s.188; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Dawida Bączkowicza. Artykuły w czasopismach naukowych.