Andrzejewski Waldemar

Urodził się 10 listopada 1964 r. w Śmiglu k. Leszna. Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1991) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1999 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Wpływ mechanicznego odkształcania mięśni kończyn tylnych u szczurów, jako części składowej masażu, na obraz białokrwinkowy w krwi obwodowej, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2015 r. w Wydziale Fizjoterapii wrocławskiej AWF na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, specjalność fizjoterapia. Od 2011 r. specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Naukowo i zawodowo od 1991 r. związany z AWF we Wrocławiu.  W latach 1991-1999 jako asystent w Katedrze Fizjoterapii. W latach 1999- 2015 jako adiunkt w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Kosmetologii oraz kierownika Zakładu Podstaw Kosmetologii Wydziału Fizjoterapii. W latach 2005-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii. Dodatkowo, od 2006 r. starszy wykładowca w Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących oddziaływania masażu na organizm i jego struktury oraz możliwości jego wykorzystania w terapii różnych schorzeń układu ruchu i wybranych narządów wewnętrznych. Wniósł istotny wkład w stworzenie nowoczesnej koncepcji metodologii masażu leczniczego. Efektem tego jest nowa metoda masażu – koncepcja wykorzystania zasady tensegracji w masażu której jest współautorem.

Jest autorem wielu publikacji naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą związanych z powyższą tematyką. Często były to pierwsze tego typu doniesienia naukowe na świecie, które okazały się istotne z punktu widzenia obiektywizacji działania masażu. Wśród nich jest m.in. praca pt. Wpływ wybranej metody fizjoterapii na czynnościowe parametry układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, „Polska Medycyna Rodzinna” 2002, t.4, z.1, s.39-43 (współautorzy: Rożek-Mróz K., Jurkowska A., Kassolik K., Majewska B.); Wpływ masażu klasycznego na wspomaganie zachowawczego, niefarmakologicznego leczenia nadwagi i otyłości, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2003, vol.12, nr 3, supl.1, s.37-42 (Steciwko A., Kassolik K., Niemiec J., Trzęsicka E.); Masaż medyczny w bolesnej miesiączce. Medical massage in dysmenorrhoea, „Fizjoterapia Polska” 2006, vol.6, nr 4, s.339-343 (Kassolik K., Wojtoń P., Sadowska K., Cichoszewska A.); Ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa, „Fizjoterapia Polska” 2006, vol.6, nr 2, s.150-156 (Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Trzęsicka E.); Zastosowanie masażu medycznego u osób z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, “Family Medicine and Primary Care Review.” 2007, vol.9, nr 1, s.75-81 (Kassolik K., Nowak B., Steciwko A., Mucha A., Marcinkowski Ł.); Ocena efektywności masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 4, s.425-430 (Kassolik K., Kaczkowski H., Wojtoń H., Zachariasiewicz P., Trzęsicka E.); Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz.1 – Masaż w nadwrażliwości skóry, „Rehabilitacja w Praktyce” 2007, nr 1, s.31-33 (Kassolik K.); Medical massage as a physiotherapeutic method in benign prostatic hyperplasia in men, “Journal of Bodywork and Movement Therapies” 2007, vol.11, nr 2, s.121-128 (Kassolik K., Brzozowski M., Trzęsicka E., Apoznański W., Szydełko T., Steciwko A., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M.); Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, „Medycyna Sportowa” 2007, vol.23, nr 1, s.28-34 (Kassolik K., Kamiński P., Kiljański M.); Skuteczność masażu medycznego w bólach kręgosłupa u osób w wieku starszym, „Family Medicine and Primary Care Review.” 2007, vol.9, nr 2, s.195-203 (Kassolik K., Steciwko A., Rakus J.); Ocena efektywności masażu leczniczego u osób ze zmianami przeciążeniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa, “Rehabilitacja w Praktyce” 2011, nr 1, s.52-56 (Woszek R., Kassolik K.); Możliwości zastosowania masażu w bólach kręgosłupa, „Rehabilitacja w Praktyce” 2012, nr 5, s.50-55 (Kassolik K., Wilk I.); Massage-induced morphological changes of dense connective tissue in rat tendon, “Folia Histochemica et Cytobiologica” 2013, vol. 51, No. 1, pp.103–106 (Kassolik K., Dziegiel P., Jeleń M., Fulawka L., Brzozowski M., Kurpas D., Gworys B., Podhorska-Okołów M.); Comparison of massage based on the tensegrity principle and classic massage in treating chronic shoulder pain, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2013, vol.36, No 7, s.418-427 (Kassolik K., Brzozowski M., Wilk I., Górecka-Midura L., Ostrowska B., Krzyżanowski D., Kurpas D.); The effectiveness of massage in therapy for obturator nerve dysfunction as complication of hip joint alloplasty – case report, “Rehabilitation Nursing” 2014, Vol.39, No 6, s.311-320 (Kurpas D., Wilk I., Uchmanowicz I., Hyży J., Kassolik K.); Mechanotransdukcja jako jeden z potencjalnych mechanizmów działania masażu na organizm, „Fizjoterapia” 2014, vol.22, no 4, pp.44-49; Effects of Synergistic Massage and Physical Exercise on the Expression of Angiogenic Markers in Rat Tendons, “BioMed Research International” 2014, vol.2014; art. ID 878095, doi:10.1155/2014/878095 (Kassolik K., Dzięgiel P., Puła B., Ratajczak-Wielgomas K., Jabłońska K., Kurpas D., Halski T., Podhorska-Okołów M.); Massage may initiate tendon structural changes – preliminary study, “In Vivo” 2015, vol.29, no 3; pp.365-369. (Kassolik K., Dzięgiel P., Puła B., Ratajczak-Wielgomas K., Jabłońska K., Kurpas D., Halski T., Kobierzycki Ch., Podhorska-Okołów M.); Increased skeletal muscle expression of VEGF induced by massage and exercise, “Folia Histochemica et Cytobiologica” 2015, vol. 53, No. 2, pp.145-151 (Kassolik K., Kobierzycki Ch., Grzegrzółka J., Ratajczak-Wielgomas K., Jabłońska K., Halski T., Dzięgiel P., Gworys B., Podhorska-Okołów M.); The effectiveness of massage based on the tensegrity principle compared with classical abdominal massage performed on patients with constipation, “Archives of Gerontology and Geriatrics” 2015, Vol.61, No 2, s.202-211 (Kassolik K., Wilk I., Brzozowski M., Voyce K., Jaworska-Krawiecka E., Nowak B., Kurpas D.); The application of tensegrity massage in a professionally active musician: case report, “Rehabilitation Nursing” 2016, vol.41, No.3, s.179-192 (Wilk I., Kurpas D., Kassolik K., Okręglicka-Forysiak E., Gworys B.).

Jest także współautor książek, opracowań akademickich, rozdziałów w monografiach, m.in. pracy pt. Możliwości zastosowania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego, [w:] Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego pod red. A. Steciwko, t.4, Wrocław 2002, s.117-120 (Ratajczak B., Kassolik K., Steciwko A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Nowak B.); Wstępna ocena skuteczności wykorzystania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, [w:] Ibidem, s.121-124 (Ratajczak B., Kassolik K., Demidaś A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Steciwko A., Nowak B.); Wstępna ocena skuteczności masażu medycznego w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn, [w:] Ibidem, s.185-189 (Kassolik K., Steciwko A., Apoznański W., Szydełko T., Jaworska-Krawiecka E., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M., Brzozowski M., Zosuł G.); Masaż medyczny jako środek fizjoterapeutyczny w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn, [w:] Ibidem, s.191-194 (Kassolik K., Apoznański W., Szydełko T., Steciwko A., Jaworska- Krawiecka E., Brzozowski M.); Łagodny rozrost stercza, [w:] Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego pod red. A. Steciwko, AWF Wrocław 2004, s.107-115 (Apoznański W., Szydełko T., Kassolik K.); Nietrzymanie moczu, [w:] Ibidem s.74-97 (Bujnowska-Fedak M., Kassolik K., Steciwko A); Przewlekła niewydolność nerek, s.46-70 (Steciwko A., Kurpas D., Kassolik K.); Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjno-ramiennym, [w:] Leczenie uzdrowiskowe schorzeń i obrażeń narządu ruchu, Medsportpress 2005, s.16-17 (Kassolik K., Pawlak H.); Możliwości zastosowania masażu w terapii bólu przewlekłego, [w:] Żyć godnie do końca: wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej, t.1 pod red. D. Krzyżanowskiego, Opole 2010, s.38-44 (Kassolik K., Srebniak J.); Zasady masażu, [w:] Fizjoterapia kliniczna, red. nauk. W. Kasprzak, Warszawa 2011, s.252-254 (Kassolik K.); Pozycje ułożeniowe do masażu, [w:] Ibidem, s.235-240 (Kassolik K.); Techniki masażu, [w:] Ibidem, s.241-251 (Kassolik K.); Mechanizmy działania masażu, [w:] Ibidem, s.233-234 (Kassolik K.); Metodyka masażu w wybranych stanach chorobowych, [w:] Ibidem, s.255-266 (Kassolik K.); Masaż tensegracyjny, [w:] Wielka Fizjoterapia, t. pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia przy współ. red. A. Stanek, Wrocław 2014, s.351-355 (Kassolik K.); Masaż Shantala, [w:] Ibidem, s.364-366 (Wilk I., Kassolik K.); Masaż punktowy i liniowy, [w:] Ibidem, s.349-350 (Wilk I., Kassolik K.); Masaż klasyczny, [w:] Ibidem, s.341-344 (Kassolik K.). Współautor pracy pod redakcją pt. Rehabilitacja w pielęgniarstwie, Wrocław 2011 (D. Kurpas), pozycji zwartej pt. Masaż tensegracyjny, Wrocław 2014 (Kassolik K.).

Uczestnik wielu konferencji naukowych, podczas których prezentował wyniki swoich lub wspólnych badań. Oprócz spotkań naukowych w kraju, występował m.in. w Hiszpanii, Finlandii, Czechach, Słowacji, na Ukrainie. Aktywny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowo-metodycznych dla nauczycieli przedmiotu masaż, organizowanych w latach 2007-2008 przez Policealnej Szkole Medycznej nr 2 w Łodzi, a następnie od 2010 r. podczas  ogólnopolskich konferencji metodyczno-naukowo-przedmiotowych, organizowanych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Był kierownikiem kilku projektów badawczych realizowanych w AWF we Wrocławiu, m.in. pt. Możliwości wykorzystania analizy spektralnej pracy serca do oceny zmian czynnościowych zachodzących w układzie wegetatywnym pod wpływem masażu medycznego (2002-2003); Analiza spektralna pracy serca w ocenie zmian czynnościowych w układzie wegetatywnym zachodzących pod wpływem czynników fizykalnych (2003-2004); Wpływ czynników fizykalnych na zmienność rytmu serca u osób zdrowych (2004-2005). Kierownik projektu pt. Wpływ masażu ścięgien szczurów poddanych długotrwałemu, intensywnemu wysiłkowi fizycznemu na budowę ultrastrukturalną oraz proces angiogenezy tkanki ścięgnistej, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (2010-2014).

Ukończył kilka kursów podyplomowych, m.in. pt. „Manipulacje tkanki łącznej – Connective Tissue Manipulations” (1997); „Postępowanie fizjoterapeutyczne w bólu chronicznym” (2001); „Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa” (2001).

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, oraz współzałożyciel i wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Masażu Medycznego przy PTF, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

W 2015 r. podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji – Naukowo – Przedmiotowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi został uhonorowany przez Kapitułę Konferencji Masażystów statuetką i dyplomem za wkład w rozwój i popularyzację masażu w Polsce.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Autoreferat Waldemara Andrzejewskiego,  http://awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2015/Andrzejewski/za_cznik_2a___autoreferat___j._polski.pdf (dostęp 20.02.2018); Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/andrzejewski-waldemar/235 (dostęp 01.03.2018); Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 28.02.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.