Aleksandrowicz Krzysztof

Urodził się 02 czerwca 1966 r. we Wrocławiu.  Absolwent Medycznego Studium Zawodowego nr 1 we Wrocławiu (1992), kierunek fizjoterapia oraz Akademii Wychowania Fizycznego (1996), magister rehabilitacji ruchowej. W 2007 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, w 2010 r. został specjalistą w dziedzinie fizjoterapii. W 2013 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na podstawie pracy pt. Indywidualizacja programu rehabilitacji kobiet po całkowitej bezcementowej alloplastyce stawu biodrowego na podstawie oceny wyznaczników chodu, uzyskał stopień doktora nauk medycznych, specjalność rehabilitacja.

W latach 1986-1987 pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu jako sanitariusz, w latach 1987-1988 zatrudniony był w AWF Wrocław, w latach 1987-1995 w MPK Wrocław. Czynnym fizjoterapeutą został w 1992 r. i w zawodzie tym pracował: w latach 1992-1993 w MSM „Stoczniowiec”, w latach 1993-1998 w PPZM „Centrozłom” Wrocław, w 1998 r. we Wrocławskich Zakładach Zielarskich „Herbapol”, w latach 1998-1999 w Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu.

Naukowo związany z Akademią Medyczną we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny) od 2004 r., gdzie od 2014 r. pracuje na stanowisku adiunkta Zakładu  Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu. Aktualnie pełni funkcję pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Uczestnik polskich i zagranicznych kursów terapii manualnej oraz wielu kursów specjalizacyjnych. Absolwent Basic Course IPNFA, kursów Polarity (trzy stopnie, APTA), kursu terapii czaszkowo-krzyżowej, Kinesiology taping, Kino Mana – Lomi Lomi Nui, Medycyny Manualnej Mięśniowo-Szkieletowej wg Lewita, Terapii Manualnej wg Ackermanna, Terapii Manualnej Holistycznej, Funkcjonalnej Terapii Manualnej, Neuromobilizacji wg Butlera. Pierwszy w Polsce specjalista/nauczyciel terapii metodą Dorna i masażu Breussa (Hildegarda Steinhauser – Lindau). Licencjonowany nauczyciel Systemu Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej.

Zasłużony nauczyciel masażu, współpracownik Studio Treningu „Are you fit” w Warszawie, gdzie przygotowuje się specjalnie dobrany program treningowy i stosuje się zabiegi z zakresu masażu diagnostycznego, masażu egzotycznego twarzy, masażu i terapii metodą Dorna oraz zabiegi Gua-Sha.

Od 1992 r. jest właścicielem firmy Forever, z siedzibą w Chrząstawie Wielkiej k. Wrocławia, w której funkcjonuje Centrum Terapii i Kształcenia Metodą Dorna (CTiKMD), gdzie organizowane są kursy, szkolenia i warsztaty z terapii metodą Dorna i masażu Breussa oraz Systemu Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej. Od 2017 r. jest dyrektorem oraz członkiem Rady Programowej i Naukowej Centrum Szkolenia Kadr Medycznych przy Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU, którego celem jest m.in. doskonalenie kadr medycznych w zakresie nowoczesnych metod medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, pielęgniarstwa, organizacji ochrony zdrowia, a także rozwój i wspieranie działalności naukowej kadry pracowniczej, w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, m.in. pracy pt. Rehabilitacja kardiologiczna, „Alter Ego Seniora” 2013, t.1, z.3, s.113-115 (K. Polerowicz-Borsuk); Usprawnianie po zabiegach kardiochirurgicznych w okresie wczesnym (wewnątrzszpitalnym), „Alter Ego Seniora” 2013, t.1, z.4, s.201-203 (K. Polerowicz-Borsuk); Ocena chodu pacjenta leczonego obustronną aloplastyką stawów biodrowych. Studium przypadku, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2014, t.16, z. 2, s.197-208 (S. Winiarski, S. Jarząb, A. Pozowski, A. Rutkowska-Kucharska); Ocena roli wcześniejszego przygotowania fizjoterapeutycznego w aspekcie zastosowania TENS podczas porodu u pierwiastek, „Fizjoterapia Polska” 2014, t.14, z.2, s.60-66 (M. Kaczyński, S. Jarząb, M. Guła); Ocena skuteczności wybranych metod elektroterapii w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa w aspekcie ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych, „Fizjoterapia Polska” 2014, t.14, z.3, s.12-21 (S. Jarząb, M.  Kaczyński, M. Guła, M. Paprocka-Borowicz); Istota kinesiotapingu w obszarze czaszkowo-żuchwowym oraz czaszkowo-twarzowym – przegląd piśmiennictwa, cz. I, „Protetyka Stomatologiczna” 2016, t.66, z. 5, s.359-366; cz. II, „Protetyka Stomatologiczna” 2016, t.66, z. 6, s. 437-444 (K. Szarejko, J. Kuć, M. Gołębiewska); Jakość życia u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego w projekcie finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Gerontologia Współczesna” 2016, t.4, z. 4, s.175-179; (Z. Śliwiński, A. Liwiński, J. Kuciel-Lewandowska); Ocena poziomu lęku u pacjentów z chorobą przewlekłą, „Gerontologia Współczesna” 2016, t.4, z. 2, s.67-72 (J. Kuciel-Lewandowska, Ł.B. Lewandowski, M. Kowal, M. Paprocka-Borowicz); Ocena poziomu lęku i depresji oraz natężenia bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową układu ruchu, „Fizjoterapia Polska” 2016, t.16, z.2, s.64-72 (J. Kuciel-Lewandowska, M. Paprocka-Borowicz, W. Laber, M. Kowal, K. Szarejko); Ocena całkowitego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów poddanych fizjoterapii uzdrowiskowej – doniesienia wstępne, „Fizjoterapia Polska” 2017, t.17, z.3, s.82-89 (J. Kuciel – Lewandowska, R. Heider, B. Bogut, Ł.B. Lewandowski, K. Szarejko, M. Paprocka – Borowicz).

Współautor rozdziału pt. Współpraca lekarzy otolaryngologów i lekarzy uzdrowiskowych Szczawna-Zdroju w leczeniu chorób układu oddechowego oraz działalność Ośrodka Naukowo-Badawczego Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w drugiej połowie XX wieku, [w:] Wybrane problemy historii medycyny. Pięć perspektyw pod red. A. Magowskiej i K. Pekackiej-Falkowskiej, Wyd. UM, Poznań 2017, s.132-136 (B. Bogut, A. Bogut, I. Baściuk, R. Heider, J. Kuciel-Lewandowska, D. Lewera).

Współwykonawca pracy badawczej pt. Ocena wyznaczników chodu I-VII przed i po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, realizowanej w Wydziale Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu, na zlecenie MNiSW (2009-2011).

Aktywny w działalności organizacyjnej. Od 2008 r. jest współorganizatorem konferencji naukowo-szkoleniowych krajowych i międzynarodowych pn. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” we Wrocławiu, współorganizator konferencji pt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów” we Wrocławiu (2011), II Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla studentów studiów medycznych pn. „Problemy opieki nad chorym przewlekle” we Wrocławiu (2012). Pomysłodawca, realizator i opiekun Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w biegu na 10 km, organizowanych podczas Biegu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na dystansie 10 km.

Zaangażowany w działalność społeczną. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w kadencji 2019-2023 członek Zarządu Głównego, w kadencji 2015-2019 członek Głównej Komisji Rewizyjnej, w kadencji 2011-2015 członek Zarządu Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego, członek  Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

W 2013 r. został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii okolicznościowym dyplomem za wkład pracy włożonej w rozwój fizjoterapii w Polsce.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Życiorys Krzysztofa Aleksandrowicza, www.umed.wroc.pl/sites/default/files/wnoz/files/dr%20Aleksandrowicz%20streszczenie%201.pdf (dostęp 01.03.2018); Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 28.02.2018); Informacje o działalności Krzysztofa Aleksandrowicza, http://krzysztof-aleksandrowicz.pl (dostęp 02.03.2018); Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/aleksandrowicz-krzysztof/3381 (dostęp 02.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.